Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka

  1. Užsakovas, kuris mano, kad Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija (toliau – LNMMA) nesilaikė sutarties reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti pretenziją LNMMA dėl atitinkamų veiksmų, neveikimo ar priimtų sprendimų. Esant Užsakovo pageidavimui jis turi būti žodžiu ar raštu supažindintas su LNMMA pretenzijos pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.
  2. Pretenzijos pateikiamos raštu per 5 kalendorines dienas nuo dienos, kurią Užsakovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Raštiškas pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. LNMMA nagrinėja visas raštu gautas Užsakovų pretenzijas.
  3. LNMMA privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam Užsakovui.
  4. Gavus Užsakovo rašytinę pretenziją, jos nagrinėjimo laikotarpiu matavimo paslauga atitinkamam Užsakovui yra sustabdoma.
  5. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti Užsakovo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija buvo atmesta kaip nepagrįsta, Užsakovas turi teisę kreiptis į teismą.
  6. Užsakovų pretenzijas nagrinėja LNMMA pirmininkas pirmininko paskirta Komisija. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis Komisijos išvadomis ar paaiškinimais, priima LNMMA pirmininkas.
  7. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, Užsakovas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.