Paslaugos

2023-05-01 Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijoje įdiegta integruota kokybės ir aplinkos apsaugos valdymo sistema pagal tarptautinius standartus ISO 9001 ir ISO 14001.

Kokybės politika 2024

Asociacijos veikla

 • Organizuoja ir vykdo mokslinius tyrimus medienos matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo metodų ir naujų technologijų kūrimo srityje;
 • Rūpinasi sistemingu medienos matuotojų kvalifikacijos kėlimu, informacinių sistemų, mokslo, technikos ir technologijų pasiekimų diegimu gamyboje, ruošiant specialistus;
 • Konsultuoja miško savininkus, valdytojus, medienos ruošos įmones, medienos perdirbimo, eksporto ir importo įmones medienos matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo srityje;
 • Rengia mokslines-praktines konferencijas, suvažiavimus, seminarus bei kitus renginius;
 • Tarpusavio susitarimu teikia savo nariams kitas paslaugas;
 • Teikia pasiūlymus Vyriausybei, Aplinkos, Ūkio ir kitoms ministerijoms, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms sprendžiant aktualius medienos matavimo ir kokybė vertinimo mokslo, technikos, bei technologinius uždavinius;
 • Atstovauja Asociacijos narius valstybės valdymo, savivaldos bei visose kitose instancijose, įstaigose ir organizacijose;
 • Siekia tarptautinio pripažinimo ir tapimo giminingų tarptautinių organizacijų nare, aktyviai dalyvauja jų veikloje, organizuoja bendrus susitikimus, simpoziumus, suvažiavimus, seminarus, kaupia, analizuoja užsienio šalių mokslo, technikos bei technologijų pažangos medžiagą ir panaudoja ją sprendžiant medienos matavimo ir kokybės vertinimo problemas Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
 • Kuria bei tobulina, organizuoja svarstymą ir teikia įteisinimui normatyvinę nenukirsto miško, apvaliosios ir pjautosios medienos bei kitų medienos gaminių matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo bazę;
 • Renka istorinę medžiagą ir kaupia duomenis apie nenukirsto miško bei medienos matavimą ir kokybės vertinimą Lietuvoje ir užsienio šalyse, leidžia leidinius, aktyviai dalyvauja kituose leidiniuose, populiarinančiuose ir propaguojančiuose medienos matavimo bei vertinimo technologijų pažangą, mokslo pasiekimus;
 • Plėtoja ir stiprina medienos matuotojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, skatina jų kūrybinę veiklą, tenkina socialinius ir dvasinius poreikius, rūpinasi jų teisine padėtimi, ugdo nepriklausomų matuotojų etiką, pareigingumą, profesinę garbę ir orumą;
 • Palaiko ryšius su šalies valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis ir privačiomis įmonėmis, kurių veikla susijusi su medienos auginimu, ruoša, pirkimu ir pardavimu, medienos bei kitų gamtos išteklių apskaita, naudojimu ir gausinimu.

Tikslai

 1. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus medienos matavimo ir kokybės vertinimo klausimais.
 2. Teikti nenukirsto miško, apvaliosios ir pjautosios medienos bei kitų medienos gaminių matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo paslaugas.
 3. Teikti konsultacinę ir metodinę paramą naujų matavimo priemonių diegimui ir įteisinimui.
 4. Teikti teisinę paramą medienos matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo ginčų atveju visiems Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims.
 5. Atstovauti ir ginti Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis tarptautinėje prekyboje medienos matavimo ir kokybės vertinimo klausimais.

Taryba

Ramunė Petkevičienė
Sigitas Radzevičius
  vivmu  

 

         
Edmundas Petrauskas   VDUZUA blck    
         
Algis Gaižutis   lmzsa    
         
Giedrė Žygaitytė Šlevinskė   pmsa green    
         
Dalia Baužienė   billerud    
         
Robertas Ašmonas   timbex    
         
Darius Vaičiukynas   storaenso    
         
Mindaugas Kasmauskis   likmere    

Juridiniai asmenys:

vivmu vduzua lmzsa pmsa billerudkrosnas timbex
           
storaenso likmere juodeliai lammc kmaik  
           
pata  usg renostera smilgius greengold

silales mediena logo8080

           
         

Fiziniai asmenys:

1. Romas Memgaudas